Maxx Personal Training de personal trainer Eindhoven e.o.


Terms & Conditions


Maxx Personal Training
; registered with K.v.K. in Eindhoven under number: 17248251.
Maxx Personal Training specializes in Personal Training, nutritional guidance, sport specific training, sports / exercise activities for children / young people.
Article 1: Definitions The organization: Maxx Personal Training
Participant: Any one person (m/f) who enters into this agreement with Maxx Personal Training for practicing sports / exercise activities.
Personal Trainer (s): Ilias Renou.
Activity (s): Personal Training, BootCamp, BootCamp Business, Kettlebell, BootCamp Kids.
Agreement: the agreement based on these general terms and conditions in which the participant and Maxx Personal Training agree that Maxx Personal Training activities that the participant has agreed with Ilias Renou will provide to the participant.
Artikel 2. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Maxx Personal Training voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Maxx Personal Training zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Maxx Personal Traininggeschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. 
Artikel 3.
 Intakeprocedure Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad en eventuele medische indicaties aan te geven.
Artikel 4. Tijdstip en plaats Bij de bevestiging van de inschrijving zal Maxx Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Maxx Personal Training bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Maxx Personal Training als ook de deelnemer. Een trainingssessie met onze Personal Trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.
Artikel 5. Uitvoering van de opdracht Op Maxx Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Ilias renou bepaald. Maxx Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Maxx Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
Artikel 6. Aansprakelijkheid Voor elke door Maxx Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Maxx Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Maxx Personal Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Maxx Personal Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Maxx Personal Training georganiseerde activiteiten. Maxx Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Maxx Personal Trainingwegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Maxx Personal Training aanbiedt. De deelnemer is jegens Maxx Personal Training aansprakelijk wanneer Maxx Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Maxx Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
Artikel 7. Ontbinding Maxx Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beeindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Eindhoven. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Ilias Renou. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiele verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden Bij de bevestiging van de inschrijving zal Maxx Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Maxx Personal Training gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Maxx Personal Training te voldoen. Indien Maxx Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Maxx Personal Training een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Maxx Personal Training zijn het BTW 6%-tarief en in sommige gevallen het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Maxx Personal Traininggerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9. Ziekmelding Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Maxx Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.
Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Maxx Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp Training behoudt Maxx Personal Training het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.
Artikel 11. Gezondheid De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Maxx Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
Artikel 12. Vertrouwelijkheid Maxx Personal Training dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Maxx Personal Training is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Maxx Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Maxx Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Maxx Personal Training houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Maxx Personal Training te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.
Artikel 13. Disclaimer Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Maxx Personal Training. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Maxx Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Maxx Personal Training die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Maxx Personal Training is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.
Artikel 14. Intellectueel eigendom Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Maxx Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Maxx Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Maxx Personal Training Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Maxx Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Maxx Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Maxx Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.
Artikel 15. Geschillen Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Maxx Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Maxx Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.